Kv Rosenbad Restaurering av det sydöstra tornet 2005

Kv Rosenbads sydöstra torn sett från söder efter restaurering 2005.
Den ljusa svängdastenen är ny.

Kv Rosenbad består av fyra separata delar vara två är uppförda i en enhetlig gestaltning efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg. Byggnaderna som är uppförda runt förra sekelskiftet kröns av två skickligt gestaltade och huggna hörntorn. Stenen är en grå öländsk ordovicisk kalksten medan stenhuggeriarbetena utfördes av danskar. Tornen kan sägas vara kända från TV, då det är få nyhetsutsändningar som inte avslutar sina inslag om det dagliga politiska livet med en inzoomning av en av byggnadens två torn.

Vid undersökningar av det sydöstra hörntornet, vilket är en icke uppvärmd konstruktion fritt exponerade för vädrets makter noterades vittringsskador på kalksten, puts och tegel samt lägesförskjutning av beklädnadssten pga korrosion med medföljande volymökning av bärande stålbalkar ovanför tornöppningarna.

Skärning genom torn- konstruktion detalj från Bobergs originalritning

Tornets konstruktion Väggarna är murade av stortegel med utvändig beklädnad av kalksten. Invändigt är tornrummet slätputsat. I tornets muröppningar står dubbla bärande kalkstenskolonnetter med kapitäl skickligt huggna med rosor och blad. De ej dekorhuggna ytorna på tornet är fint lågerhuggna. Över tornöppningarna låg bärande I-balkar av stål, en balk i ytterkant och en i innerkant av muren. Balkarna var fribärande, inspända i tornets hörnpelare av stortegel och belastade således ej de ca 150mm tjocka, liggande kalkstensskivorna över tornöppningarna. Dessa skivor är upplagda på tornets hörnpelare och på kolonnetterna. De inre och yttre balkarna var bultade i varandra i hörnen. Tegelmurverket mellan balkarna bars av ett längs- och tvärsgående system av plattjärn upplagda på balkarnas nedre flänsar. Kalkstenarna i den profilerade listen ovanför de över tornöppningen monterade, stående stenarna var monterade dikt an mot balken. Utvändig beklädnadssten var monteradi bruk.

Omfattningen av korrosionen på stålbalkarna och de medföljande problemen bedömdes vara av sådan art och omfattning att det var nödvändigt att byta tornets samtliga stålbalkar. För att kunna byta dessa balkar med ett minimum av ingrepp sammanställdes handlingar som i korthet gick ut på att beklädnadsstenarna utanför och storteglet innanför balkarna varsamt skulle demonteras. När så balkarna frilagts skulle de en för en kapas och ersättas av betongbalkar. Först skulle samtliga innerbalkar åtgärdas varefter de yttre balkarna skulle bytas. Åtgärderna, framförallt på insidan krävde specialstämp. Merparten av beklädnadsstenarna, varav vissa av sådana dimensioner att de vägde betydligt över 300 kg var i relativt gott skick. En av de svängda stenarna mot söder var dock spräckt och uppvisade kraftigt klov. Stenen mallades upp och en ny kärnstensbit tillverkades på Öland.

De invändiga arbetena påbörjades under slutet av sommaren 2005 och under tidig höst demonterades de första beklädnadsstenarna. I och med att det endast var stenarna mot söder som var kramlade gick demonteringen smidigt.

Efter att stenarna demonterades höggs bakgjutningen av betong mellan balkarnas flänsar bort varigenom en kraftigt korroderad stålbalk frilades bit för bit.

Efter att all sten demonterats kapades balk för balk. I position för de nya balkarna sköts armering på plats varefter formen tillverkades. Att kunna gjuta betongen krävde vissa platsspecifika speciallösningar. Framförallt i tornfasad mot söder där tornets svängda front medförde att två hål fick borras ovanifrån varifrån betongen kunde pumpas ner i den armerade formen.

Bildserie ovan t v tagen vid demonteringen av den första beklädnadsstenen i fasad mor öster. Större bild visar helt frilagd stålbalk i fasad mot öster. Foto © Mikael Traung

Detalj yttre balk i tornfasad mot söder I ovankant ses stenbeklädnadens bär- och hållarkramlor. Den nedböjda kramlan är den som höll den stående yttre svängda stenen, denna kramla kapades vid stendemontering. De andra kramlorna är bärkramlor för stenlisten ovanför, dessa sparades. Mellanrummet mellan den raka balken och de svängda, stående beklädnadsstenarna var bakgjutet med mager betong. Foto © Mikael Traung

Detalj samma parti som i bild ovan. Den nya armeringen har monterats. I överkant ses del av bärkramlan för stenlisten ovanför de stående, svängda beklädnadsstenarna. T.v. om kramlan ses hålet som borrats upp i bakmuren av tegel. Genom detta hål vibrerades betongen ner runt armeringen. Mellan armeringen och underliggande sten var cellplast monterad, denna pillades bort efter gjutning varvid de under liggande kalkstenarna (tornöppningarnas stentak s a s) ej belastas av betongbalken. Foto © Mikael Traung

Detalj borrhål i liggande stenlist, ovankant på samma hål som på bild ovan. Foto © Mikael Traung

Tornfasad mot öster. Yttre stålbalken är riven och ny betongbalk har platsgjutits. Arbetet pågår med kopparplåtsavtäckning av utvalda listpartier. Foto © Mikael Traung

Arbete pågår med återmontering av stenbeklädnad. Stenar kramlades in i de nya betongbalkarna med plattstångskramlor satta i ankarmassa. Foto © Mikael Traung

Skiss. T v ursprunglig konstruktion, sektion genom svängd fasad mot söder. Verkligt utförande avvek något från Bobergs ritningar. T.h. Princip för lösning med gjutning av ny betongbalk i den svängda fasaden mot söder.

Rosenbads sydöstra torn restaurering 2005.

Byggherre SFV
Byggledning: Hans Gozzi Nektarinen AB
Konstruktör: Krister Berggren
Byggkonsult AB och Assar Legestam Byggkonsult AB
Stenkonsult. Mikael Traung
GE Ovidius Bygg
UE sten Sh bygg.

Adress: m.t restaurering Kungsholmsgatan 34 112 27 Stockholm
Mobil: 070 − 775 12 19
E-post: mikael@restaurering.se